Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Ośrodka Kultury Austriackiej – Biblioteki Austriackiej

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Ośrodka Kultury Austriackiej – Biblioteki Austriackiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część filmów nie posiada napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
 • niewłaściwa struktura nagłówków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Wiśniewska.
 • E-mail: alexwis@amu.edu.pl
 • Telefon: 618292424

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prorektor właściwy ds. cyfryzacji prof. dr hab. Michał Banaszak
 • Adres: ul. Wieniawskiego 1
 • E-mail: _ mbanasz@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 618294058

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynku, obok którego znajduje się siedziba Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka

Dom Studencki JOWITA

Adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Wioletta Wesołowska-Bączyk, wioletta@amu.edu.pl, tel. 61 829 2505

Osoba wypełniająca formularz: Wioletta Wesołowska-Bączyk (tel. 61 829 2505, e-mail:dsjowita@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, położone ok. 2m od pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

Posiada schody,

Posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach prowadzącą na parter budynku,

Jest wyposażone w drzwi otwierane domofonem przez pracownika recepcji.

Wewnątrz budynku:

Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,

Na parterze przy salach konferencyjnych znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a na piętrach studenckich znajdują się 3 przystosowane pokoje dwuosobowe wyposażone w odpowiednie umeblowanie i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,

Winda posiada komunikaty głosowe.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.dsjowita.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 25 00, +48 519 340 588

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: Tel. 61 829 22 45

Uwaga: siedziba Ośrodka Kultury Austriackiej mieści się w 1-piętrowym budynku przylegającym do wyłączonego aktualnie z użytkowania budynku Domu Studenckiego Jowita.

Wejście na parterze bez barier architektonicznych do pomieszczenia czytelni i wypożyczalni oraz miejsca spotkań kulturalnych i warsztatów.

Budynek nie jest wyposażony w windę, I piętro mieszczące część zbiorów bibliotecznych oraz toaletę nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.