Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODKA KULTURY AUSTRIACKIEJ UAM

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesyłamy informacje dotyczące nowych zasad obowiązujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związanych z obsługą spotkań oraz kursów w Austriackim Ośrodku Kultury UAM.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności prowadzonej przez Austriacki Ośrodek Kultury UAM, takiej jak organizacja kursów językowych, spotkań kulturalnych, prezentacji i warsztatów dla młodzieży szkolnej oraz studentów, udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz działalności informacyjnej prowadzonej przez Austriacki Ośrodek Kultury UAM, dotyczącej organizowanych wydarzeń.
  • Podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi zgłoszenie na kurs oraz akceptacja regulaminu, stanowiące formę umowy oraz wyrażona przez Panią/ Pana zgoda.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów realizujących usługę. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy- austruni@amu.edu.pl
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli korzystać z kursów organizowanych przez Austriacki Ośrodek Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji o organizowanych przez Austriacki Ośrodek Kultury UAM przedsięwzięciach oraz ofercie kursów jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania z ofert Ośrodka.
  • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.