Regulamin

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA

OŚRODEK KULTURY AUSTRIACKIEJ – BIBLIOTEKA AUSTRIACKA

Regulamin

 

 1. Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka czynna jest w następujących godzinach:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki:                         9.30 – 16.30

– we wtorki                                                                        10.00 – 18.00

– w wybrane soboty w okresie zapisów na kursy:             10.00 – 14.00

– w okresie wakacyjnym /czerwiec, lipiec, wrzesień/:

  od poniedziałku do piątku                                                 9.30 – 15.30

 

2. Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka działa jako jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jednocześnie stanowi część sieci bibliotek austriackich (Österreich-Bibliotheken) poza granicami Austrii, współpracujących ściśle z austriackim Ministerstwem Spraw Zagranicznych /BMEIA/.

3. Zakres działalności Ośrodka Kultury Austriackiej – Biblioteki Austriackiej obejmuje następujące obszary:

 – biblioteka i mediateka

– działalność naukowa

        – organizacja wykładów

        – współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych

        – seria wydawnicza Kolekcja Czytelni Austriackiej

– organizacja spotkań kulturalnych

– działalność dydaktyczna

      – kursy języka niemieckiego

      – prezentacje i warsztaty dla młodzieży szkolnej i studentów

      – seminaria i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli

 

Zasady udostępniania biblioteki

Biblioteka  Ośrodka jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, którego ogólne zasady określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.

1. Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych Wydziału Neofilologii, w tym szczególnie Instytutu Filologii Germańskiej, oraz innych uczelni regionu

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory prezencyjnie na miejscu i drogą wypożyczeń indywidualnych.

3. Zbiory biblioteki obejmują:

– księgozbiór

– mediatekę

– zbiór czasopism

 • Księgozbiór zawiera m.in. następujące działy:

– literatura piękna i literaturoznawstwo

– filozofia i nauki społeczne

– historia

– prawo i ekonomia

– muzyka i sztuka

– judaica

– krajoznawstwo

 – podręczniki do nauki jęz. niemieckiego

– słowniki i encyklopedie

 • Mediateka:

– płyty CD

– płyty DVD /filmy/

– CD-ROM-y

 • Czasopisma

około 25 tytułów prasy austriackiej, w tym m.in.:

– dzienniki /Die Presse, Der Standard/

– tygodniki /Profil, Die Furche/

– periodyki /Literatur und Kritik, Bühne, Manuskripte, Lichtungen, Buchkultur, Österreichische Musikzeitschrift, Natur und Land i in./

 • Ponadto: informacje o kursach językowych w Austrii, informatory dotyczące bieżących wydarzeń kulturalnych dotyczących Austrii, prospekty turystyczne

4. Zbiory są udostępniane całej społeczności akademickiej oraz czytelnikom spoza uczelni.

5. Okres wypożyczenia:

– książki – na okres 1 miesiąca

– filmy /max. 2 tyt./ i czasopisma – na okres 2 tygodni

Okres wypożyczenia może zostać przedłużony w przypadku braku rezerwacji ze strony innych czytelników.

W uzasadnionych przypadkach pracownikom biblioteki przysługuje prawo skrócenia czasu wypożyczenia po wcześniejszym powiadomieniu czytelnika.

6. Nie wypożycza się części księgozbioru zarezerwowanego do korzystania na miejscu /m.in. książki rzadkie, encyklopedie, wydania zbiorowe/.

7. Do wypożyczeń uprawnia wyłącznie aktualna karta biblioteczna wydawana przez  Ośrodek Kultury Austriackiej – Bibliotekę Austriacką. Kartę biblioteczną uzyskać można po okazaniu dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej lub służbowej, wypełnieniu deklaracji oraz wniesieniu opłaty. Z opłaty zwolnieni są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej UAM oraz słuchacze kursów języka niemieckiego organizowanych przez Ośrodek.

Karta biblioteczna ważna jest 12 miesięcy od momentu wydania, po tym okresie należy ją przedłużyć.

8. W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału biblioteka Ośrodka ma prawo zażądać:

– zwrotu identycznego egzemplarza

– zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.

9. Czytelnicy mogą na terenie biblioteki używać własnych laptopów w miejscach do tego przeznaczonych.

10. Czytelnicy muszą każdorazowo uzyskać zgodę pracownika biblioteki na:

wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserowania, skanowania itp.

11. Do obowiązków czytelnika należy:

– przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia dyżurnemu bibliotekarzowi

– przestrzeganie ciszy i nieużywanie telefonów komórkowych na terenie całej biblioteki

– przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na terenie biblioteki 

– przestrzeganie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych kierownika Ośrodka.

12. Korzystanie z Internetu na terenie biblioteki dozwolone jest tylko w celach naukowych i edukacyjnych.

13. Zabrania się:

– wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych

– naruszania praw autorskich

– tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej odczucia innych osób

– instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

14. Udostępnianie materiałów bibliotecznych do reprodukcji w celach wydawniczych, wystawienniczych itp. będzie możliwe wg oddzielnych ustalonych zasad.

15. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje na odrębnych zasadach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna w Bibliotece Głównej przy ul. Ratajczaka 38/40, w Poznaniu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ORAZ KULTURALNA

1. Ośrodek Kultury Austriackiej UAM jest organizatorem lub współorganizatorem wykładów oraz międzynarodowych konferencji naukowych

2. Ośrodek organizuje spotkania kulturalne typu:

– spotkania z pisarzami z Austrii i spoza Austrii

– promocje książek

– wieczory literackie

– wystawy

– spektakle teatralne

– koncerty

– imprezy okolicznościowe

3. Na wszystkie wykłady i spotkania wstęp jest wolny.

4. Podczas spotkań organizowanych przez Ośrodek wykonywane są zdjęcia, wykorzystywane do celów promocyjnych: w materiałach reklamowych Ośrodka, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

Regulamin kursów języka niemieckiego

 1. Kursy języka niemieckiego prowadzone są w cyklu semestralnym:

            semestr zimowy:   od października do stycznia

            semestr letni:         od marca do czerwca

2. Kursy odbywają się w oparciu o najnowsze metody nauczania i prowadzone są przez doświadczonych lektorów – germanistów z m.in. UAM oraz z innych uczelni wyższych.

3. Ośrodek proponuje następujące poziomy nauczania: A1, A2, B1, B2, C1, C2, konwersacje /od poziomu B2/, język niemiecki biznesowy.

4. Zajęcia odbywają się w grupach 10 -14 osobowych od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.15, w soboty w godz. 9.00 – 11.30.

5. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie, w razie konieczności, prawo do zmiany lektora oraz miejsca prowadzenia zajęć.

6. Opłatę za kurs uiszcza się jednorazowo za semestr na konto Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – subkonto Ośrodka, przed rozpoczęciem zajęć, w terminie określonym przez organizatora kursów. W przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć, a przed upływem 2 tygodni potrąca się kwotę w wysokości 15% wniesionej opłaty. Po upływie 2 tygodni od rozpoczęcia kursu nie zwracamy kosztów uczestnictwa.

Nr konta i subkonta:

Santander Bank Polska S.A 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

– w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby zapisującej się na kurs oraz nr S0000127

7. Uczestników kursów zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z księgozbioru Ośrodka  oraz do uczestnictwa w programie kulturalnym Austriackiego Ośrodka Kultury UAM

 

 RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności prowadzonej przez Ośrodek Kultury Austriackiej – Bibliotekę Austriacką, takiej jak organizacja kursów językowych, spotkań kulturalnych, prezentacji i warsztatów dla młodzieży szkolnej oraz studentów, udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz działalności informacyjnej prowadzonej przez Ośrodek Kultury Austriackiej – Bibliotekę Austriacką, dotyczącej organizowanych wydarzeń.
 • Podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, stanowi zgłoszenie na kurs oraz akceptacja regulaminu, stanowiące formę umowy oraz wyrażona przez Panią/ Pana zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów realizujących usługę. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy- austruni@amu.edu.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli korzystać z kursów organizowanych przez Ośrodek Kultury Austriackiej – Bibliotekę Austriacką  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji o organizowanych przez Ośrodek Kultury Austriackiej – Bibliotekę Austriacką przedsięwzięciach oraz ofercie kursów jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania z ofert Ośrodka.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.